درباره صندوق

تاریخچه

بخش کشاورزی جایگاه مهمی در اقتصاد کشاورزی  دارد و اهمیت سرمایه گذاری در این بخش به ضرورت شکل گیری نهادها و تشکل های قوی جهت توسعه سرمایه گذاری را نشان می دهد تا از این طریق امکان تجمیع منابع خرد و  هدایت و تخصیص بهینه آنها فراهم شود. تحقق این امر مستلزم کمک و مشارکت دولت با بخش خصوصی است تا از این طریق ضمن توسعه سرمایه گذاری به افزایش درآمد و تولیدات کشاورزی کمک کند و همچنین نظر به ارتباط قوی به خصوص قسمت پسین بخش کشاورزی با بخش های دیگر، افزایش سرمایه گذاری در این بخش باعث تسریع رشد اقتصادی سایر بخش ها شود.

همچنین سرمایه گذاری در بخش کشاورزی و بسیج و تجهیز منابع، مستلزم وجود نهادهای نظام مند پولی و مالی در این بخش می باشد. علی رغم سهم بالای بخش خصوصی در تولیدات بخش کشاورزی جایگاه نهادهای پولی و مالی نظام مند بخش خصوصی ناچیز بود که این امر حاکی از آن است که فعال کردن نهادهای پولی و مالی بخش خصوصی در این بخش ضروری بوده و لازم است تا بخش خصوصی در ساماندهی منابع پولی و مالی نقش بیشتر و فعال تری ایفا نماید.

 

ماده 12 قانون تشکیل وزارت جهاد کشاورزی

به دلیل اهمیت موضوع، مجلس شورای اسلامی و دولت در ماده 12 قانون تشکیل وزارت جهادکشاورزی، این وزارتخانه را موظف به تشکیل صندوق های "غیر دولتی" حمایت از توسعه بخش کشاورزی با مشارکت تولیدکنندگان بخش کشاورزی نموده است.

”وزارت جهاد کشاورزی موظف است در جهت حمایت از توسعه سرمایه گذاری نسبت به تشکیل صندوق های حمایت از توسعه بخش کشاورزی با مشارکت تولیدکنندگان اقدام نماید. اساسنامه این صندوق ها توسط وزارت جهادکشاورزی تهیه و به تصویب هیئت وزیران خواهد رسید. سرمایه اولیه این صندوق ها از محل کمک دولت و فروش اموال و امکانات مازاد این وزارتخانه تامین می شود.“

اساسنامه 

بسمه تعالی

((اساسنامه صندوق حمایت ازتوسعه بخش کشاورزی استان کردستان))


فصل اول- کلیات

ماده ۱) صندوق حمایت ازتوسعه بخش کشاورزی استان کردستان(سهامی خاص) که دراین اساسنامه صندوق نامیده می شود. به موجب این اساسنامه ودر موارد سکوت مطابق قانون تجارت وسایرقانون تجارت وسایر قوانین ومقررات مربوط اداره می شود.

ماده ۲) صندوق دارای شخصیت حقوقی واستقلال اداری ومالی است وبه صورت شرکت سهامی خاص فعالیت می کند.

ماده ۳) صندوق باتابعیت ایران وبرای مدت نامحدود تشکیل می شود و مرکز اصلی آن در سنندج – روبروی ترمینال تهران – ساختمان شماره 2 جهادکشاورزی است.

ماده ۴) سرمایه اولیه صندوق 8٫001٫23۰٫۰۰۰ ریال است که به 800٫123 سهم ده هزار ریالی با نام تقسیم و از محل مشارکت تولید کنندگان وتشکلهای بخش کشاورزی استان کردستان به میزان 392٫060 سهم و وزارت جهاد کشاورزی ( شرکت مادر تخصصی حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی) به نمایندگی از دولت جمهوری اسلامی ایران به میزان 400٫213 سهم تأمین می شود.

ماده ۵) هدف صندوق حمایت از تشکیل سرمایه وتقویت حجم وکیفیت سرمایه گذاری تولید کنند گان وفعالان بخش کشاورزی استان کردستان است.

 

ماده ۶( حدود عملیات وفعالیتهای صندوق   

 • تضمین متقاضیان سرمایه گذاری برای دریافت اعتبار از بانکها وسایر مؤ سسات داخلی
 • دریافت کمکهای مالی ، اعتبار وهر گونه تسهیلات از دولت ، بانکها وسایر شرکتها ومؤ سسات داخلی وخارجی
 • حمایت از تولید کنند گان وفعالان بخش کشاورزی استان کردستان در مواجهه با موقعیتهای بحرانی
 • جذب مستمر منابع مالی تولید کنند گان به منظور افزایش توان مالی صندوق
 • تامین نقدینگی جهت ایجاد بازارهای عرضه مسقیم تولیدات نهایی به منظور ایجاد ثبات قیمت ها و تنظیم بازار
 • تامین نقدینگی به منظور تجهیز و نوسازی واحدهای تولیدی به منظور افزایش بهره وری
 • مشارکت در تهیه و اجرای طرح های تحقیقاتی مرتبط با حمایت از تولیدکنندگان بخش کشاورزی استان کردستان
 • بازاریابی به منظور تجهیز و نوسازی واحدهای تولیدی به منظور افزایش بهره وری
 • اعطای تسهیلات وانجام حمایتهای مالی به تولید کنند گان ومتقاضیان سرمایه گذاری در بخش کشاورزی استان کردستان
 • سایر عملیات وفعالیت های مجاز مرتبط با حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان کردستان

 ماده ۷) صندوق دارای ارکان زیر است

 • مجمع عمومی
 • هیئت مدیره
 • بازرس قانونی

 

فصل دوم – مجمع عمومی ماده

ماده ۸) مجمع عمومی صندوق از صاحبان سهام یا نمایندگان آنها تشکیل می شود .

 ماده ۹) وظایف واختیارات مجمع عمومی به این شرح است :

 • بررسی وتصویب خط مشی وسیاستهای کلی صندوق
 • رسیدگی واظهار نظر نسبت به گزارش عملیات سالانه ، تصویب ترازنامه ، حساب سود وزیان وسایر صورتهای مالی صندوق با توجه به گزارش هیئت مدیره وبازرس قانونی
 • بررسی وتصویب بودجه سالانه که از طرف هیئت مدیره پیشنهاد می شود .
 • اتخاذ تصمیم نسبت به پیشنهاد افزایش یا کاهش سرمایه صندوق به نحوی که همواره سهم دولت حد اکثر چهل ونه درصد سهام صندوق باشد . هیئت مدیره ومجمع عمومی مکلفند به منظور گسترش مشارکت تولید کنند گان ، سالیانه حد اقل یک مرتبه نسبت به افزایش سرمایه صندوق وپذیرش سهامداران جدید اقدام نمایند بنحوی که حق تقدم خرید سهام با متقاضیان جدید واجد شرایط با تناسب توزیع سهام پیش بینی شده هریک از تولید کنند گان باشد
 • بررسی و تصویب پیشنهادات هیئت مدیره در خصوص نقل وانتقال سهام متناسب با اهداف صندوق وجلب مشارکت تولید کنند گان.
 • بررسی و تصویب شرایط وضوابط اعطاء تسهیلات ئارائه خدمات صندوق.
 • بررسی واتخاذ تصمیم نسبت به سایر مواردی که از طرف هیئت مدیره پیشنهاد می شود.
 • انتخاب وعزل هیئت مدیره وتعیین حق حضور وپاداش اعضای هیئت مدیره وهمچنین تعیین حق الزحمه بازرس قانونی با رعایت مقررات مربوط.
 • تصویب آئین نامه های مالی ومعاملاتی ، اداری، استخدامی و تشکیلات صندوق به پیشنهاد هیئت مدیره با رعایت مقررات مربوط .
 • سایر وظایف و اختیاراتی که طبق این اساسنامه یا سایر قوانین و مقررات به عهده مجمع عمومی است.

ماده ۱۰( جلسات مجمع عمومی صندوق حد اقل سالی دوبار، یک بار در پایان سال مالی جهت بررسی و تصویب صورتهای مالی وبار دوم جهت تصویب بودجه سال بعد ونیز در مواقع لزوم بنا به دعوت رئیس هیئت مدیره یا بازرس یا درخواست حد اقل یک پنجم سهامداران تشکیل می شود. تبصره : جلسات مجمع عمومی عادی با شرکت حد اقل نصف به علاوه یک اعضای مجمع رسمیت می یابد وتصمیمات آن با اکثریت آراء به تناسب سهام اتخاذ می شود .

 

فصل سوم – هیئت مدیره ومدیرعامل

ماده ۱۱) هیئت مدیره صندوق دارای ۵عضو می باشد که از بین صاحبان سهام با تصویب مجمع برای مدت دو سال انتخاب می شوند وانتخاب مجدد آنها بلا مانع است

تبصره ۱ : هیئت مدیره یک نفر را ازمیان خود بعنوان رئیس هیئت مدیره ویک نفر را بعنوان نایب رئیس انتخاب می نماید

تبصره ۲: هر یک از اعضاء هیئت مدیره باید به میزان ۲درصد، از محل سهام خود به عنوان وثیقه به صندوق شرکت بسپارد وچنانچه سهام هر یک ازآنان کمتر ازحد نصاب تعیین شده باشد نسبت مازاد آن می بایست سفته ارائه نمایند.

ماده ۱۲) وظایف واختیارات هیئت مدیره به این شرح است

 • اجرای اساسنامه ومصوبات مجمع عمومی
 • تعیین برنامه وطرحهای صندوق درجهت تحقق اهداف وموضوع صندوق
 • پیشنهاد آئین نامه های مالی ومعاملاتی، اداری واستخدامی وتشکیلات صندوق به مجمع عمومی
 • تصویب مقررات داخلی ودستورالعملهای صندوق
 • انتخاب وعزل مدیرعامل وتعیین حقوق ومزایای وی با رعایت مقررات مربوطه
 • رسیدگی واظهارنظر نسبت به گزارشهای مدیرعامل وبازرسان وگزارش حسابرسی وحساب سود وزیان وترازنامه صندوق برای طرح درمجمع عمومی
 • اظهارنظر واتخاذ تصمیم نسبت به منابع، مصارف، اخذ واعطای وام یا اعتبار وتسهیلات وهرموضوع دیگری که ازطرف مدیرعامل پیشنهاد شود، با رعایت خط مشی وسیاستهای کلی ودرچارچوب بودجه مصوب
 • اتخاذ تصمیم نسبت به انعقاد هرنوع قراردادبا دولت، مؤسسات وشرکتهای دولتی، بانکها وسایراشخاص حقیقی یا حقوقی، تغییر، تبدیل، فسخ یا اقاله آن وهمچنین خرید، فروش ومعاوضه اموال منقول وغیر منقول صندوق وسایر تصمیمات درچارچوب مصوبات مجمع وبا رعایت مقررات مربوط وحفظ صرفه وصلاح صندوق
 • ارائه پیشنهاد به منظور تغییر یا اصلاح اساسنامه صندوق درجهت دسترسی سریعتر به اهداف صندوق وسایر پیشنهادها به مجمع عمومی
 • بررسی نحوه نقل وانتقال و واگذاری سهام به نحوی که انتقال سهام متناسب با اهداف صندوق به تولید کنند گان واجد شرایط ممکن باشد وارائه پیشنهاد به مجمع عمومی به هیئت مدیره ارجاع شود
 • ارائه گزارش ، نظر مشورتی وتوصیه به مجمع عمومی دررابطه با صندوق واظهارنظر درباره هر موضوعی که از طرف مجمع عمومی به هیئت مدیره ارجاع شود.
 • سایر وظایفی که مطابق اساسنامه وقوانین ومقررات برای هیئت مدیره تعیین شده است

ماده ۱۳( مدیر عامل ازمیان اعضاء هیئت مدیره یا خارج ازآن با رعایت ماده ۱۲۴لایحه قانونی اصلاح قسمتی ازقانون تجارت برای مدت دوسال انتخاب می شود وانتخاب مجدد او بلا مانع است.

تبصره: جلسات هیئت مدیره ترجیحآ دو بار در هر ماه تشکیل خواهد شد و در صورت عدم حضور هر یک از اعضای هیئت مدیره طی ۳ جلسه متوالی یا ۵ جلسه متناوب نسبت به جایگزینی وی با اعضای علی البدل اقدام خواهد شد. وظایف واختیارات مدیرعامل به این شرح است.

 • انجام اموراداری ومالی وعملیات موضوع صندوق واجرای مصوبات هیئت مدیره ومجمع عمومی
 • کلیه چکها، اسنادواوراق مالی، اعتباری، معاملاتی، تجاری وتعهدآوربا امضای ثابت مدیرعامل وریس هیئت مدیره با مهر صندوق ودرصورت عدم حضور رئیس هیئت مدیره با امضای نایب رئیس هیئت مدیره معتبر خواهدبود. سایر اسناد ومکاتبات با امضای مدیرعامل ومهرصندوق معتبر است ودرصورت لزوم با پیشنهاد مدیرعامل وتصویب هیئت مدیره، مدیرعامل می تواند حق امضای خود را دراین موارد با مسئولیت خود به هر یک ازکارکنان صندوق واگذار نماید
 • نمایندگی صندوق درمقابل سازمانهای دولتی وغیردولتی واشخاص حقیقی وحقوقی ومراجع قانونی واقامه دفاع ازهرگونه دعوا کیفری، حقوقی ویا هردعوا واقدامات دیگر درمراجع قضایی واجرایی با حق تعیین وکیل یا حق توکیل به غیر یا نمایندگی ونیابت
 • صلح وسازش وارجاع به داوری واسترداد دعوا با رعایت قوانین ومقررات مربوط وبا تصویب هیئت مدیره
 • تهیه بودجه سالانه، ترازنامه، حساب سودوزیان، گزارشهای مالی وسایر گزارشها برای ارائه به هیئت مدیره
 • ارائه پیشنهاد افزایش یا کاهش سرمایه به هیئت مدیره
 • اقدام درمورد وصول مطالبات وبستانکاریهای صندوق وتشخیص مطالبات مشک.ک الوصول جهت ارائه به هیئت مدیره
 • -انجام اقدامات لازم درمورد تعهدات صندوق
 • ایفای وظایف واختیاراتی که هیئت مدیره به مدیرعامل تفویض می نم اید
 • سایر وظایف واختیاراتی که قوانین ومقررات برعهده مدیرعامل قرار می دهد.

فصل چهارم – سایر مقررات

ماده ۱۵) عضویت درصندوق اختصاص به تولید کنند گان وتشکلهای بخش کشاورزی استان کردستان داشته وچنانچه هریک از سهامداران از شمار تولید کنند گان خارج شود. بنابر تشخیص شرکت می بایست نسبت به انتقال سهام خود به تولید کنند گان واجد شرایط به موجب آئین نامه اجرایی مربوطه که بعد از تشکیل مجمع عمومی مؤسس وانتخاب هیئت مدیره تنظیم خواهد شد اقدام نماید.

ماده ۱۶) صندوق دارای یک بازرس قانونی و حسایرس مستقل از میان موسسات عضو جامعه حسابداران رسمی ایران و یک بازرس اصلی و علی البدل از بین سهامداران است که توسط مجمع عمومی برای مدت یک سال انتخاب می شوند. انتخاب مجدد آنها بلامانع است و بازرسان نمی توانند همزمان مدیر عامل یا عضو هیئت مدیره باشند. وظایف و اختیارات بازرس همان است که در قانون تجارت مقرر شده است.

تبصره : وظایف واختیارات بازرس همان است که درقانون تجارت مقررشده است

ماده ۱۷( سال مالی صندوق ازاول مهرماه هرسال شروع ودرپایان شهریور سال بعد خاتمه می یابد به استثنای سال اول تأسیس که از تاریخ تشکیل تا آخر سال بعد خواهد بود.

ماده ۱۸) ترازنامه، حساب سود وزیان وسایر صورتهای مالی صندوق حداکثر سی روز قبل از تشکیل جلسه مجمع عمومی سالانه باید از طریق هیئت مدیره در اختیار بازرس صندوق قرارگیرد تا پس از رسیدگی ازطرف بازرس ، از طریق هیئت مدیره به مجمع عمومی تسلیم شود.

باشد ماده ۱۹) انحلال وتصفیه صندوق درصورت لزوم بر اساس قانون تجارت وسایر مقررات مربوط انجام می شود.

 

سهامداران

 

 

 

ليست تشكلهاي سهامدار در صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي استان كردستان

 

ردیف

نام تشکلهای عضو

تعدادتشکل

سرمایه  )ریال )

درصد سهام

 
 

1

اتحادیه وشرکتهای تعاون روستایی استان

105

109,629,750,000

17

 

2

اتحادیه وشرکتهای تعاونی مرغداران   استان

15

106,073,840,000

16/4

 

3

شرکتهای تعاونی صنایع تبدیلی بخش کشاورزی

20

56,459,850,000

8/8

 

4

اتحادیه وشرکتهای تعاونی دامداران  استان

25

27,863,440,000

4/3

 

5

اتحادیه وشرکتهای تعاونی تولید روستایی استان

18

24,695,350,000

3/8

 

6

شرکتهای تعاونی شیلات وآبزیان

9

12,797,940,000

2

 

7

اتحادیه وشرکتهای تعاونی زنبورداران  استان

8

7,758,190,000

1/2

 

8

شرکتهای تعاونی مرتعداران

7

1,184,950,000

0/2

 

9

مکانیزاسیون

1

124,080,000

0/02

 

10

شرکت مادرتخصصی حمایت از توسعه سرمایه گذاری در بخش کشاورزی

1

298,412,610,000

46/3

 

جمع کل

209

645,000,000,000

100

 

 

 

خدمات صندوق

خدمات صندوق

صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان کردستان

 

صندوق حمايت از توسعه بخش كشاورزي استان كردستان با عنوان سهامي خاص به شماره ثبت 5384 با سرمايه اي بالغ بر 473 ميليارد ريال ومشاركت بخش دولتي( شركت مادرتخصصي صندوق حمايت ازتوسعه سرمايه گذاري دربخش كشاورزي)با سرمايه اي در حدود 44/4% سهام صندوق وبخش خصوصي همانا تشكلهاي فعال توليدكننده كليه زيربخشهاي بخش كشاورزي استان (202اتحاديه وشركت تعاوني ) با سرمايه اي به ميزان 55/6% سهام صندوق اعم از زراعت وباغباني،دام وطيور وزنبورعسل،شيلات وپرورش آبزيان ، صنايع تبديلي و منابع طبیعی كه مشتمل براتحاديه وشركتهاي تعاوني دامداران،مرغداران ،زنبورداران،شيلات،تعاون روستائيها،تعاونيهای توليد روستائي وتوليدكنندگان فراورده هاي تبدیلی توليدات بخش مي باشند،در راستاي اهداف تعيين شده در اساسنامه خود  كه  مي توان  در چهار مورد كلي زيربه آن اشاره كرد فعالیت می کند:

الف اعطاي تسهيلات

ب تضمين توليدكنندگان براي اخذ تسهيلات از بانك ها

ج دريافت كمك هاي مالي واعتباري

د حمايت از توليدكنندگان وفعالان در موافق بحراني 

مدارک مورد نیاز دریافت تسهیلات

 


مدارک مورد نیاز جهت اخذ تسهیلات :

1-فتوکپی شناسنامه و کارت ملی مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره و سایر اعضاء هیئت مدیره .

2- فتوکپی آخرین آگهی تغییرات اعضاء هیئت مدیره و مدیر عامل .

3- فتوکپی آگهی تأسیس و روزنامه تأسیس.

4- فتوکپی اساسنامه .

5- فتوکپی آخرین صورتهای مالی و ترازنامه .

6- آخرین گزارش بازرس در مجمع عمومی و یا در صورت وجود گزارش حسابرسی.

7- تکمیل فرم صورتجلسه درخواست تسهیلات توسط مدیر عامل و هیئت مدیره تشکل وام گیرنده .

8- تکمیل فرم صاحبان امضاء حساب بانکی تشکیل و تایید آن توسط بانک مربوطه.

9- تکمیل فرم صاحبان امضاء تشکل و تایید آن توسط اداره ثبت شهرستان .

10- انجام توثیق سهام (در صورت سهام دار بودن تشکل در صندوق استان ) در دفتر اسناد رسمی مورد وثوق صندوق استان .

11- وجود دسته چک (حداقل وجود 4 برگه چک ضروری است ) و مهرتشکل و سفته معادل 120درصد تسهیلات پرداختی که امضاء آن توسط مدیر عامل و رئیس هیئت مدیره و سایر اعضاء هیئت مدیره به صورت ضروری در دفتر صندوق استان صورت می پذیرد .

 

 

 

 

 

 

 

اوقات شرعی


شما اینجا هستید: Home all

ارتباط با ما

ادرس صندوق حمایت از توسعه بخش کشاورزی استان کردستان :

سنندج ، میدان ظفریه ، خیابان خضر زنده ، پلاک 8 ، کد پستی 6619856161

و یا شماره تلفن عمومی 08733566566 ، دفتر مدیریت 087335666000 ، فاکس 08733566565 ، امور مالی 08733566611 ، عاملیت و کارشناسی 08733565267 تماس حاصل فرمایید...

و لطفا برای قرار دادن تبلیغات خود در سایت با شماره 09108088339 (طراح سایت) تماس حاصل فرمایید...

آمار بازدیدکنندگان سایت

1225970
امروز
دیروز
هفته جاری
هفته گذشته
ماه جاری
ماه گذشته
بازدید کل
1808
3386
17606
1198989
32168
50117
1225970

آی‌پی شما: 185.191.171.24